Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de site van www.testcovid.nu, en op alle aangegane overeenkomsten met partners.

1.2 Naast de Algemene Voorwaarden kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.3 Van de Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel van kracht.

1.4 Eventuele Algemene Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door www.testcovid.nu is ingestemd.

1.5 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met www.testcovid.nu is aangegaan of zal aangaan.

Door het gebruik van de internetsite Testcovid.nu en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Algemene Voorwaarden.

1.7 Testcovid.nu is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Testcovid.nu is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; in het geval dat door Testcovid.nu een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Testcovid.nu retour ontvangen zijn; • de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Testcovid.nu via elektronische weg verzonden en door Testcovid.nu ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Testcovid.nu herroepen worden in geval de klant niet aan de Algemene Voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Testcovid.nu dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.

2.6 De klant en Testcovid.nu komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende Testcovid.nu gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

AV. ARTICLE2.7

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW en soms inclusief verzendkosten als het product door de brievenbus past. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Testcovid.nu vermeld wordt dat ze gratis verzonden worden.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Testcovid.nu in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de Algemene Voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Testcovid.nu worden gecorrigeerd.

3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Testcovid.nu

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal, creditcard of Apple Pay.

4.2 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Testcovid.nu heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de klant.

4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Testcovid.nu bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

6.1 Testcovid.nu heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Testcovid.nu en jegens ieder onder zich heeft.

Artikel 6. Recht van retentie

6.1 Testcovid.nu heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op goederen en documenten, die hij in verband met een overeenkomst tussen Testcovid.nu en jegens ieder onder zich heeft.

6.2 Tegenover de afzender/opdrachtgever of de ontvanger/geadresseerde kan de Testcovid.nu het recht van retentie uitoefenen op goederen, gelden en documenten voor hetgeen hem verschuldigd is of zal worden terzake van het verkopen van de goederen of diensten.

6.3 Hij kan dit recht tevens uitoefenen voor hetgeen bij wijze van rembours op de goederen drukt.

6.4 Testcovid.nu kan het in de leden 2 en 3 toegekende recht van retentie eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de distributeur/wederverkoper/afzender/opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.

6.5 Testcovid.nu is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld, voortvloeit.

Artikel 7. Annuleren, retourneren en ruilen

7.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant ten allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief BTW, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.

7.2 Bij een levertijd langer dan 20 werkdagen heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.

7.3 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.

7.4 Retourneren is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

7.5 Indien u wenst te annuleren dan gelden er de volgende voorwaarden:

AV. ARTICLE 7.6

– Binnen 24 uur voor de boeking is er geen refund van de gemaakte kosten

– Vanaf 7 dagen krijgt u 100% terugbetaald.

7.6 Niet opkomen dagen bij een afspraak:

– Bij no show of het niet laten afnemen van de test zullen wij 100% van de boeking in rekening brengen.

7.7 In het geval dat u wilt annuleren, kan dit uitsluitend via uw eigen portaal. Mocht dat niet lukken dan kunt u ons per mail raadplegen.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Testcovid.nu geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Testcovid.nu vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Testcovid.nu voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het gerepareerde of, indien van toepassing, nieuwe artikel zijn voor rekening van Testcovid.nu.

8.2 Testcovid.nu is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Testcovid.nu. Testcovid.nu is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Testcovid.nu ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

– als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van de fabrikant zijn verricht;

– als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

– als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.5 De klant is verplicht Testcovid.nu te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Testcovid.nu mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

8.6 Het is mogelijk dat Testcovid.nu op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Testcovid.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Testcovid.nu niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Testcovid.nu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.

10.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Testcovid.nu, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 11. Persoonsgegevens

11.1 Testcovid.nu zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.

11.2 De klant kan de aan Testcovid.nu verstrekte gegevens ten allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

11.3 Testcovid.nu neemt de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Testcovid.nu of overeenkomsten gesloten met Testcovid.nu worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Diversen

13.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden te zenden aan Testcovid.nu, of naar het emailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).

13.2 Testcovid.nu website is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn incl. btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

13.3 Le Lab B.V. KvK 81767234 te Amsterdam. Le Lab B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze Algemene Voorwaarden accepteert.

13.4 Bij al onze testlocaties bevindt er zich een beveiligde camera welke aanwezig is voor object-beveiliging. De opgenomen beelden worden niet opgeslagen, noch worden zij gebruikt voor het identificeren van klanten. De camera’s dienen slechts ter optimalisatie van de beveiliging van onze testlocaties.

Artikel 14. Auteursrechten

14.1 De inhoud en de afbeeldingen van de Testcovid.nu is volledig eigendom van Testcovid.nu onder Nederlands recht. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.

14.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van de Testcovid.nu. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.

14.3 Testcovid.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat je derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.

14.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien je vragen hebt omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, dien je steeds een arts of andere gekwalificeerde hulpverleners te consulteren.

Artikel 15. Jongeren

15.1 Bij kinderen tot 12 jaar is de toestemming van de ouders/voogden vereist. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie. Bij Testcovid.nu wordt er bij iedere boeking verzocht om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, deze stellen dat beide ouders toestemming geven voor het kind om de test bij Testcovid.nu te ondergaan. Het is hierbij de verantwoordelijkheid van de ouder om dit naar eer en geweten in te vullen, eventuele nalatigheid hierin zal niet ten nadele kan worden gebracht bij Testcovid.nu. De test-straatmedewerker zal bij kinderen tot 12 jaar nadrukkelijk vragen of beide ouders, of in het geval van één-ouderschap één ouder akkoord is met het uitvoeren van de test. Hierbij zal de identiteit van de ouder gecontroleerd worden en vermeld worden in de boekingsmodule.

15.2 Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende. -Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte, vaccinatie). -Als de behandeling de weloverwogen wens is van de jongere (denk aan abortus).

In deze gevallen dient de arts de ouders/voogden in beginsel wel te informeren, maar het goed hulpverlenerschap kan met zich meebrengen dat zij over de behandeling niet worden geïnformeerd. Dit kan het geval zijn als de gezondheid of de veiligheid van het kind in gevaar zou komen als de arts de ouders/voogden wel zou inlichten, bijvoorbeeld omdat het kind dan van behandeling zou afzien. Ook dient de jongere zelf naar zijn/haar bevattingsvermogen te worden geïnformeerd over de behandeling. Testcovid.nu bij kinderen van 12-16 jaar nadrukkelijk vragen of beide ouders, of in het geval van één-ouderschap één ouder, akkoord zijn (is) met het uitvoeren van de test. Hierbij zal de identiteit van de ouder(s) gecontroleerd worden en vermeld worden in de boekingsmodule.

15.3 Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie.